{"status":"OK","message":"","redirect":"","css":{"#subpage":"fade_in"},"html":{"#subpage_main":"

Algemene voorwaarden<\/h1>

1 Algemeen<\/h2>

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening tussen RealtimeIX, gevestigd te Nijverdal, Veenweg 7, 7443 PA en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.<\/p>

b) RealtimeIX accepteert niet de toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij de voorwaarden uitdrukkelijk door RealtimeIX worden aanvaard.<\/p>

c) Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden) voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.<\/p>

2 Offertes<\/h2>

a) Offertes van RealtimeIX zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essenti\u00eble informatie voor de opzet en uitvoering van de dienstverlening heeft verstrekt. RealtimeIX zal de door RealtimeIX te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.<\/p>

b) De door de opdrachtgever aanvaarde offerte vormt de overeenkomst tussen partijen. Op die overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders overeengekomen.<\/p>

3 Tarieven en kosten van de opdracht<\/h2>

a) Tenzij anders aangegeven, is de offerte geldig tot drie maanden na offertedatum, op voorwaarde dat de uitvoering kan plaatsvinden binnen de in de offerte vermelde periode.<\/p>

b) Als bijlage bij de offerte kan een prijslijst met de op dat moment geldende prijzen van de producten van RealtimeIX worden geleverd. Deze bijlage is uitsluitend ter informatie bijgevoegd, met het doel een inzicht te geven in de op dat moment geldende tarieven. Indien de opdrachtgever na verloop van tijd gebruik wenst te maken van additionele opties, dan gelden, tenzij anders overeengekomen, telkens de prijzen van de nieuwste prijslijst.<\/p>

4 Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever<\/h2>

a) Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die RealtimeIX nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.<\/p>

b) Dit geldt ook voor de eventuele terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die, indien overeengekomen, bij de werkzaamheden van RealtimeIX betrokken (zullen) zijn.<\/p>

5 Wijziging van de opdracht<\/h2>

a) Wijzigingen in de opzet van de opdracht zoals beschreven in de offerte, onder andere ten aanzien van omvang, de fasering van de opdracht, de methode, analyse en rapportering, die in overleg met de opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.<\/p>

6 Duur van de overeenkomst en tussentijdse be\u00ebindiging<\/h2>

a) De overeenkomst is aangegaan voor een minimumtermijn. Tenzij anders overeengekomen is de overeenkomst niet tussentijds opzegbaar voor be\u00ebindiging van die termijn.<\/p>

b) Indien de opdrachtgever aangeeft de overeenkomst niet te zullen nakomen, dan is de opdrachtgever gehouden de schade die RealtimeIX daardoor lijdt aan haar te vergoeden. Onder schade wordt in ieder geval verstaan het volledige overeengekomen offertebedrag.<\/p>

c) RealtimeIX mag tot voortijdige be\u00ebindiging van de samenwerking overgaan als er sprake is van overmacht, zoals gedefinieerd in deze algemene voorwaarden.<\/p>

d) In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surs\u00e9ance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te be\u00ebindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.<\/p>

7 Intellectuele eigendom<\/h2>

a) Modellen, technieken, instrumenten, vragenlijsten, rapportagesjablonen en onderzoekmethodes, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van RealtimeIX.<\/p>

b) Onder de in artikel 7 lid a bedoelde vragenlijsten wordt verstaan de vragenlijsten die RealtimeIX aan de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld. Uitgezonderd van het in artikel 7 lid a bepaalde zijn de vragen waarop de opdrachtgever zelf het auteursrecht heeft.<\/p>

c) Opdrachtgever en RealtimeIX kunnen overeenkomen dat opdrachtgever zijn auteursrecht op door hem zelf ontwikkelde vragen overdraagt aan RealtimeIX.<\/p>

d) Het auteursrecht op voorstellen voor projecten en de daarbij behorende stukken berust bij RealtimeIX.<\/p>

e) Opdrachtgever staat er voor in dat met de door hem verstrekte of in het systeem ingevoerde informatie, vragen of data geen inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en dat de verstrekte of in het systeem ingevoerde informatie, vragen of data verwerkt en bewerkt mag worden door RealtimeIX.<\/p>

8 Vertrouwelijkheid<\/h2>

a) RealtimeIX is jegens derden verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever, alsmede de resultaten van onderzoek. RealtimeIX zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.<\/p>

b) Uitgezonderd op het in artikel 8 lid a bepaalde zijn benchmarkgegevens, voorzover deze niet herleidbaar zijn tot de opdrachtgever.<\/p>

c) Databestanden waarin digitale respons is opgeslagen, worden gedurende maximaal drie maanden na het einde van de opdracht door RealtimeIX bewaard. Na die termijn heeft RealtimeIX het recht deze databestanden te wissen.<\/p>

d) In aanvulling op het in artikel 8 sub c bepaalde zullen tot het individu herleidbare gegevens altijd na drie maanden na het einde van de opdracht verwijderd worden.<\/p>

e) RealtimeIX is gerechtigd om werkzaamheden te verrichten voor meerdere opdrachtgevers uit dezelfde branche, alsmede om dezelfde onderzoeksmethodes te gebruiken voor opdrachtgevers uit dezelfde branche, zonder dat RealtimeIX daarmee haar contractuele verplichtingen naar opdrachtgever toe schendt.<\/p>

f) RealtimeIX is, indien overeengekomen, gerechtigd om uitkomsten van onderzoeken te gebruiken voor benchmark doeleinden, mits niet herleidbaar tot de opdrachtgever.<\/p>

9 Betalingsvoorwaarden<\/h2>

a) Betaling dient in wettig betaalmiddel te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, door bijschrijving op een door RealtimeIX aan te geven bankrekeningnummer. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.<\/p>

b) In geval van liquidatie, faillissement of surs\u00e9ance van betaling van de opdrachtgever, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.<\/p>

c) Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.<\/p>

d) Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.<\/p>

e) Facturering geschiedt maandelijks, tenzij anders overeengekomen.<\/p>

f) Onverminderd het bepaalde in artikel 9 sub e is RealtimeIX gerechtigd om tussentijds de tot op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te factureren.<\/p>

g) RealtimeIX is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.<\/p>

h) Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van \u00e9\u00e9n of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, welke kosten reeds nu voor alsdan worden bepaald op 15% van de uitstaande hoofdsom, met een minimum van Euro 250,-. Indien RealtimeIX aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.<\/p>

i) De opdrachtgever is jegens RealtimeIX de door RealtimeIX gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien RealtimeIX en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.<\/p>

10 Aansprakelijkheid<\/h2>

1. RealtimeIX alsmede door RealtimeIX ingeschakelde derden, zijn jegens de opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:<\/p>

a) RealtimeIX is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van RealtimeIX.<\/p>

b) De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat RealtimeIX voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste twaalf maanden.<\/p>

c) Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen drie maanden na het ontdekken van schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.<\/p>

d) RealtimeIX is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.<\/p>

e) Voor gevolgschade is RealtimeIX niet aansprakelijk.<\/p>

f) RealtimeIX kan niet aansprakelijk zijn voor schade die derden eventueel kunnen lijden als gevolg van gebruik door opdrachtgever van (het resultaat van) de werkzaamheden danwel het gebruik van het door RealtimeIX gegeven advies. De opdrachtgever vrijwaart RealtimeIX voor door derden geleden, en in de toekomst te lijden, schade die het gevolg is van het al dan niet volgen\/gebruiken door opdrachtgever van het advies\/de rapportage(s) van RealtimeIX.<\/p>

g) In het geval RealtimeIX zich niet kan\/mag beroepen op bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen, is RealtimeIX slechts aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, maar slechts indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en slechts tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, althans -indien het voorval niet gedekt wordt door verzekering - tot een bedrag van Euro 10.000,-.<\/p>

2. De opdrachtgever is verplicht aan RealtimeIX alle schade te vergoeden die ontstaat door het oneigenlijk gebruik van de software\/website van RealtimeIX dan wel door het niet nakomen van de door partijen afgesloten overeenkomst.<\/p>

11 Overmacht<\/h2>

a) Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan RealtimeIX zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever, omstandigheden aan de zijde van RealtimeIX, waaronder stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, communicatiestoringen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en niet-voorzienbare stagnatie bij derden waarvan RealtimeIX afhankelijk is.<\/p>

b) RealtimeIX heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat RealtimeIX haar verbintenis had moeten nakomen.<\/p>

c) Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van RealtimeIX opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RealtimeIX niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.<\/p>

d) Indien RealtimeIX bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.<\/p>

12 Toepasselijk recht<\/h2>

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.<\/p> <\/div><\/div><\/section>"},"javascript":"","token":""}